Bialik-Stone, Miles & Frederick - Monica Sokoloski